messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11