องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

account_box ฝ่ายสภา
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ช่องทางการขอบริการ-E-Service
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87