องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

account_box กองคลัง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดวงพร อาศัยสงฆ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดวงพร อาศัยสงฆ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุษยา ลาหล้าเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา ลาหล้าเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยนคร สาหินกอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัยนคร สาหินกอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวถนอมจิต อิศรานุวัฒน์
ผุ้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวถนอมจิต อิศรานุวัฒน์
ผุ้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสมใจ เรือนพิษ
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมใจ เรือนพิษ
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัดดาพร วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวรัดดาพร วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวยุพิน บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวยุพิน บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทัศนีย์ โตมาซา
คนงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ โตมาซา
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ช่องทางการขอบริการ-E-Service
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27