messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0610711282
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0819648785
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 0867957957
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
เบอร์โทร : 0981056813
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0821207471
นางสมพร ทะนามศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0826724028
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวกัญยา จันทะโยธา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0821101602
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายพรชัย อุทรักษ์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0647464794
นายพรพจน์ อนุมาตย์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0897715634
นายณรงค์ อาศัยสงฆ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0939543365
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน