messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง ออนไลน์และอ๊อฟไลน์ สำหรับประชาชน
โครงการปลูกป่า อบต.พรมสวรรค์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
การสรรหาพนักงานจ้างทั่ว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ช่วยเหลือประชาชนกรณีกู้ยืม ธนาคาร ธกส.
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์...
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น คณะผู้บริหาร พนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ช่วยกันซ่อมแซมถนนบ้านสว่างอารมณ์-บ้านหนองหิ่งหาย
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสรรค์ ร่วมส่งมอบเก้าอี้สุขาพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงเรื่องน้ำและการใช้ชีวิตประจำวัน...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 1 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศยกย่องชมเชยพนักงานส่วนตำบลพรมสวรรค์ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
EIT poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
IIT grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064855324606

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
เบอร์โทร : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
เบอร์โทร : 0850076762
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ช่องทางการขอบริการ-E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 133
เดือนนี้1,330
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)28,499
ทั้งหมด 125,585


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ