องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

account_box คณะผู้บริหาร
นายสนอง สัตนาโค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรค์
นายสนอง สัตนาโค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรค์
นายมงคล ตรีเมฆ
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
นายมงคล ตรีเมฆ
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
นายพรชัย พรมทา
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
นายพรชัย พรมทา
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
account_box ฝ่ายสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัดรักษาราชการแทน ปลัด อบต.พรรมสวรรค์
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัดรักษาราชการแทน ปลัด อบต.พรรมสวรรค์
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
account_box สำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวผกามาศ ศึกขยาด
คนงานทั่วไป
นางสาวผกามาศ ศึกขยาด
คนงานทั่วไป
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์ติยา ศิริสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
นายศักดิ์ติยา ศิริสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
นางสาววิลาวัลย์ สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวัลย์ สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม และวัฒนธรรม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสนอง สัตนาโค
นายก อบต.พรมสวรค์
นายสนอง สัตนาโค
นายก อบต.พรมสวรค์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39