องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายสดใส กกฝ้าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0889687563
นายสุรพงษ์ แสนจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0847234228
นายวิทยา พิมพ์บูลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0845525044
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง)
โทร : -
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0895757227
account_box ฝ่ายสภา
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัด
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์(ระดับต้น)
โทร : 0895757227
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น)
โทร : 0610711282
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น)
โทร : 0641742639
นายเจนวิทย์ สิงหรัฐนนทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง(ระดับต้น)
โทร : 0811844727
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม(ระดับต้น)
โทร : 0872183573
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ(ระดับต้น)
โทร : 0872301895
account_box สำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น)
โทร : 0610711282
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวผกามาศ ศึกขยาด
คนงานทั่วไป
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์ติยา ศิริสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น)
โทร : 0641742639
นางสาวดวงพร อาศัยสงฆ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุษยา ลาหล้าเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยนคร สาหินกอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวถนอมจิต อิศรานุวัฒน์
ผุ้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสมใจ เรือนพิษ
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัดดาพร วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวยุพิน บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายเจนวิทย์ สิงหรัฐนนทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0811844727
นายธพิวัจน์ ศรีจวง
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0828357682
นายไพรัตน์ กลางชะนี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0852500312
นายเกียนติพงษ์ นามผาดอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0650857703
นายณรงค์ฤิทธิ์ ภูกาสอน
ผู้ช่างนายช่างโยธา
โทร : 0831381172
นายเฉลิมพล บุญเดช
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 0831378600
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ระดับต้น)
โทร : 0872183573
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
นางสาววิลาวัลย์ สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ(ระดับต้น)
โทร : 0872301895
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป