องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

account_box คณะผู้บริหาร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายสดใส กกฝ้าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0889687563
นายสดใส กกฝ้าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0889687563
นายสุรพงษ์ แสนจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0847234228
นายสุรพงษ์ แสนจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0847234228
นายวิทยา พิมพ์บูลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0845525044
นายวิทยา พิมพ์บูลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0845525044
account_box ฝ่ายสภา
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัด
ว่าง
ปลัด
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเจนวิทย์ สิงหรัฐนนทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจนวิทย์ สิงหรัฐนนทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
account_box สำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวผกามาศ ศึกขยาด
คนงานทั่วไป
นางสาวผกามาศ ศึกขยาด
คนงานทั่วไป
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์ติยา ศิริสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
นายศักดิ์ติยา ศิริสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดวงพร อาศัยสงฆ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดวงพร อาศัยสงฆ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุษยา ลาหล้าเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา ลาหล้าเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยนคร สาหินกอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัยนคร สาหินกอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวถนอมจิต อิศรานุวัฒน์
ผุ้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวถนอมจิต อิศรานุวัฒน์
ผุ้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสมใจ เรือนพิษ
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมใจ เรือนพิษ
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัดดาพร วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวรัดดาพร วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวยุพิน บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวยุพิน บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทัศนีย์ โตมาซา
คนงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ โตมาซา
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
นางสาววิลาวัลย์ สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิลาวัลย์ สาวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป
info มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ช่องทางการขอบริการ-E-Service
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40