องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0850076762
นายสดใส กกฝ้าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0889687563
นายสุรพงษ์ แสนจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0847234228
นายวิทยา พิมพ์บูลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0845525044
นายสมเดช กิ่งแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง)
ว่าง : 0648728975
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0895757227
account_box ฝ่ายสภา
นายนวน โคตุเคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิพน พลเยี่ยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นางสาวปิยนุช ทองไพฑูรย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
นายนิคม จันนีย์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ 2
นายอำนวย รัตนวงค์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมพร โนนตูม
ส.อบต.หมู่ 4
นายคำภู บูระณะกิติ
ส.อบต.หมู่ 5
นายคำนึง จันทร์เพชร
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาตรี ทรหาญ
ส.อบต.หมู่ 8
นางอนูกูล รัตนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมเดช กิ่งแก้ว
ปลัด
ว่าง : 0648728975
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์(ระดับต้น)
ว่าง : 0895757227
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น)
ว่าง : 0610711282
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น)
ว่าง : 0641742639
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ระดับต้น)
ว่าง : -
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม(ระดับต้น)
ว่าง : 0872183573
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ(ระดับต้น)
ว่าง : 0872301895
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววราลักษณ์ วรรณพราหมณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ว่าง : 0847998759
account_box สำนักปลัด
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น)
ว่าง : 0610711282
พ.อ.ท.ดร.ธาวิน ธาระมนนต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ว่าง : 0819648785
นายนพดล บุญเดช
นิติกรชำนาญการ
ว่าง : 0867957957
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
ว่าง : 0981056813
นายพงษ์ศิริ เชียงบุรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติการ
ว่าง : 0821207471
นางสมพร ทะนามศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง : 0826724028
นางสาวสุชาดา ทุ่งมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวพัชรี พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายศราวุธ ใจตาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเจษฎา มุขรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวกัญยา จันทะโยธา
คนงานทั่วไป
ว่าง : 0821101602
นางสาวพรพิมล วงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายชาญยุทธ ธนะมูล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมงกุฏเพชร ธาระมนต์
คนงานทั่วไป
นายพรชัย อุทรักษ์
พนักงานดับเพลิง
ว่าง : 0647464794
นายพรพจน์ อนุมาตย์
พนักงานดับเพลิง
ว่าง : 0897715634
นายณรงค์ อาศัยสงฆ์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง : 0939543365
นายประเพ็ญ นนท์ศิริ
นักการภารโรง
นางนาน อิศรานุวัฒน์
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น)
นางสาวดวงพร อาศัยสงฆ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุษยา ลาหล้าเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยนคร สาหินกอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวถนอมจิต อิศรานุวัฒน์
ผุ้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสมใจ เรือนพิษ
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัดดาพร วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวยุพิน บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผอ.คลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง : 0625346733
นายเฉลิมชัย ไกรยกาศ
นายช่างโยธา
ว่าง : 0847882130
นายธพิวัจน์ ศรีจวง
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง : 0828357682
นายไพรัตน์ กลางชะนี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าง : 0852500312
นายเกียนติพงษ์ นามผาดอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง : 0650857703
นายณรงค์ฤิทธิ์ ภูกาสอน
ผู้ช่างนายช่างโยธา
ว่าง : 0831381172
นายเฉลิมพล บุญเดช
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ว่าง : 0831378600
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ระดับต้น)
ว่าง : 0872183573
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง : 0819095361
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
ว่าง : 0883593851
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
ว่าง : 0801929575
นางสาวนิภาภรณ์ พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง : 0990016719
นางขวัญฤดี ชาวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง : 0639841019
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง : 0621178751
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง : 0823794517
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ(ระดับต้น)
ว่าง : 0872301895
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป