messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมเดช กิ่งแก้ว
ปลัด
เบอร์โทร : 0648728975
นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัด อบต.พรรมสวรรค์(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0895757227
นางนลินรัตน์ เตโช
หัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0610711282
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ระดับต้น)
เบอร์โทร : -
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0872183573
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0872301895