messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมนพร เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0872183573
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0819095361
นางชลิตา กุลชะโมรินทร์
ครู
เบอร์โทร : 0883593851
นางสวินันท์ อนันเอื้อ
ครู
เบอร์โทร : 0801929575
นางสาวนิภาภรณ์ พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0990016719
นางขวัญฤดี ชาวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0639841019
นางสาวไพรจิตร บัวพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0621178751
นางสาวสุดใจ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0823794517