องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง ออนไลน์และอ๊อฟไลน์ สำหรับประชาชน
โครงการปลูกป่า อบต.พรมสวรรค์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
การสรรหาพนักงานจ้างทั่ว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ช่วยเหลือประชาชนกรณีกู้ยืม ธนาคาร ธกส.
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์...
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น คณะผู้บริหาร พนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ช่วยกันซ่อมแซมถนนบ้านสว่างอารมณ์-บ้านหนองหิ่งหาย
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสรรค์ ร่วมส่งมอบเก้าอี้สุขาพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงเรื่องน้ำและการใช้ชีวิตประจำวัน...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ เรื่อ งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานรับจริง รายงานจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ขอส่งประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี มาเพื่อปิดประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัดทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคงเหลือคืนในวันเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชีฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.พรมสวรรค์ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064855324606

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
ว่าง : 0850076762
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ช่องทางการขอบริการ-E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้2,587
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)16,434
ทั้งหมด 78,526


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ