องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 46
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 39
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 )
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 37
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 35
กฏกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
พรบ.สภาตำบลและองค์การบรืหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 41
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 34
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 39
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 39
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 40
พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 39
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 45