ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 100-59-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง