ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง