ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีก คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๖ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง