ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง