ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพรมสวรรค์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง