ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการต่ออายุเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ (www.promsawan.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง