ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง