ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเททับทางเดิม) บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง