ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งสปอรต์ไลฟ์ LED ๑๐๐ W ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง