ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์) ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง