ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีทับทางเดิม) บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง