ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที และจัดสถานที่ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง