ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน บห ๕๘๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง