ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอัดเสียงและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งรอบตำบล จำนวน ๕ วัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง