ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเททับทางเดิม) บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง