ชื่อเรื่อง: ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์: DvIz1aWFri33835.jpg